சுட்டால் தாமரை மலராது – ஓட்டு போட்ட தான் மலரும்

-

சுட்டால் தாமரை மலராது – ஓட்டு போட்ட தான் மலரும்