“என் தாய் இல்லனா நான் இறந்த இடத்துல புல்லு முளைச்சிருக்கும்..” – Lawrence Emotional Speech

-

“என் தாய் இல்லனா நான் இறந்த இடத்துல புல்லு முளைச்சிருக்கும்..” – Lawrence Emotional Speech