இயக்குநர்களுடன் ‘அட்ஜஸ்ட்’ செய்து பல முறை அபார்ஷன் செய்தேனா?: பாவனா பளிச் பேட்டி

-

இயக்குநர்களுடன் ‘அட்ஜஸ்ட்’ செய்து பல முறை அபார்ஷன் செய்தேனா?: பாவனா பளிச் பேட்டி