இந்த இலை நமக்கு நன்மை மட்டுமே செய்யும்

-

இந்த இலை நமக்கு நன்மை மட்டுமே செய்யும்