9 முறை இந்த மந்திரம் சொல்லிப்பாருங்கள் பிறகு நடக்கும் மாற்றத்தை

-

9 முறை இந்த மந்திரம் சொல்லிப்பாருங்கள் பிறகு நடக்கும் மாற்றத்தை