16-7-2019 மற்றும் 17-7-2019 சந்திர கிரகணம் அன்று செய்யக் கூடியது செய்யக் கூடாதது

-

16-7-2019 மற்றும் 17-7-2019 சந்திர கிரகணம் அன்று செய்யக் கூடியது செய்யக் கூடாதது