108 முறை இந்த மந்திரம் சொல்லிப்பாருங்கள் பிறகு நடக்கும் மாற்றங்களை

-

108 முறை இந்த மந்திரம் சொல்லிப்பாருங்கள் பிறகு நடக்கும் மாற்றங்களை