வெற்றிலைக்கு இவ்ளோ பவர் இருக்குதா?

-

வெற்றிலைக்கு இவ்ளோ பவர் இருக்குதா?