வீட்டில் எந்த தெய்வத்தை வைத்து வணங்க வேண்டும் என்று தெரியுமா

-

வீட்டில் எந்த தெய்வத்தை வைத்து வணங்க வேண்டும் என்று தெரியுமா