வான்கோழி கறியில் இத்தனை விஷயங்கள் உள்ளதா

-

வான்கோழி கறியில் இத்தனை விஷயங்கள் உள்ளதா