முதுமையால் ஏற்படும் ஞாபக மறதியை சரிசெய்யும் ஓர் ஆசனம்

-

முதுமையால் ஏற்படும் ஞாபக மறதியை சரிசெய்யும் ஓர் ஆசனம்