முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள் மறைந்து இளமையான முகம் பெற

-

முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள் மறைந்து இளமையான முகம் பெற