“மருத்துவ அற்புதமா?…குருவின் மருத்துவ அற்புதமா?”

-

“மருத்துவ அற்புதமா?…குருவின் மருத்துவ அற்புதமா?”