மணி அடிக்க வேண்டிய நேரம் எது?

-

மணி அடிக்க வேண்டிய நேரம் எது?