“மணப்பெண் வராமல் பெற்றோர் பெரியவாளிடம் ஆசி”

-

“மணப்பெண் வராமல் பெற்றோர் பெரியவாளிடம் ஆசி”