பூண்டு சாப்பிட்டால் சளி , காய்ச்சல் , இருமல் தொல்லை விடுப்படும்

-

பூண்டு சாப்பிட்டால் சளி , காய்ச்சல் , இருமல் தொல்லை விடுப்படும்