பாத வெடிப்பு உடனே நீங்க இரவு படுக்கும்போது எலுமிச்சை தோலை சாக்ஸில் வைத்து உறங்குங்கள்

-

பாத வெடிப்பு உடனே நீங்க இரவு படுக்கும்போது எலுமிச்சை தோலை சாக்ஸில் வைத்து உறங்குங்கள்