பாதத்தாலே மிதித்து எமனை கொன்ற சிவ பெருமான்

-

பாதத்தாலே மிதித்து எமனை கொன்ற சிவ பெருமான்