பழைய சாதம் ஏன் சிறந்தது என்கிறார்கள் தெரியுமா?

-

பழைய சாதம் ஏன் சிறந்தது என்கிறார்கள் தெரியுமா?