பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டால் என்னாகும்?

-

பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டால் என்னாகும்?