பசியினால் ஏற்படும் தொப்பையை குறைப்பது எளிது….

-

பசியினால் ஏற்படும் தொப்பையை குறைப்பது எளிது….