நீங்க சமைக்கும் விதத்தால் கூட உணவிலுள்ள கால்சியம் சத்து அழிந்து போகும் ! எப்படி சமைக்கவே கூடாது?

-

நீங்க சமைக்கும் விதத்தால் கூட உணவிலுள்ள கால்சியம் சத்து அழிந்து போகும் ! எப்படி சமைக்கவே கூடாது?