நித்திய கல்யாணப்பெருமாள் கோவிலில் திருமண பரிகாரம் செய்யும் முறை

-

நித்திய கல்யாணப்பெருமாள் கோவிலில் திருமண பரிகாரம் செய்யும் முறை