நான் உனக்குள் தான் இருக்கிறேன் -சாய் பாபா

-

நான் உனக்குள் தான் இருக்கிறேன் -சாய் பாபா