திருப்பதி சிலை வேற்று கிரகத்தில் இருந்து வந்ததா ?

-

திருப்பதி சிலை வேற்று கிரகத்தில் இருந்து வந்ததா ?