தண்ணீருக்கும் வீட்டில் உள்ள செல்வத்திற்கும் என்ன சம்மந்தம்?

-

தண்ணீருக்கும் வீட்டில் உள்ள செல்வத்திற்கும் என்ன சம்மந்தம்?