ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் மாங்காய் தொக்கு

-

ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் மாங்காய் தொக்கு