சொட்டை விழுவதை எப்படி தடுக்கலாம்?

-

சொட்டை விழுவதை எப்படி தடுக்கலாம்?