செம்பு பாத்திரங்கள் புதுசு போல பளபளக்கனுமா?

-

செம்பு பாத்திரங்கள் புதுசு போல பளபளக்கனுமா?