கோவிலில் ஏன் வேண்டுதல்கள் பலிக்கின்றது என்பதற்கான காரணம்?

-

கோவிலில் ஏன் வேண்டுதல்கள் பலிக்கின்றது என்பதற்கான காரணம்?