கோடையில் தினமும் மோர் குடித்தால் என்ன நடக்கும் ?

-

கோடையில் தினமும் மோர் குடித்தால் என்ன நடக்கும் ?