கொடுக்க கொடுக்க குறையாத செல்வம் வேண்டுமா?

-

கொடுக்க கொடுக்க குறையாத செல்வம் வேண்டுமா?