கேது திசை என்ன செய்யும்?

-

கேது திசை என்ன செய்யும்?