கால்சியம் உடம்பில் அதிகரிக்க என்ன சாப்பிடவேண்டும்?

-

கால்சியம் உடம்பில் அதிகரிக்க என்ன சாப்பிடவேண்டும்?