ஒரே நாளில் முகத்தை பலிச்சிடும் வெண்மையாக்குங்கள்

-

ஒரே நாளில் முகத்தை பலிச்சிடும் வெண்மையாக்குங்கள்