ஒரு முறை தடவினால் போதும் முடி கால் வரை வளர்ந்து வெட்ட வேண்டி இருக்கும்

-

ஒரு முறை தடவினால் போதும் முடி கால் வரை வளர்ந்து வெட்ட வேண்டி இருக்கும்