என்னப்பா சொல்லுற உடல் எடை குறைய இவ்வளவு வீசியம் இருக்க 10 நாட்கள் ல 20 கிலோ குறைக்க முடியும்மா?

-

என்னப்பா சொல்லுற உடல் எடை குறைய இவ்வளவு வீசியம் இருக்க 10 நாட்கள் ல 20 கிலோ குறைக்க முடியும்மா?