உப்புக்கு பதில் இதை சேர்த்தால் ஆயுள் கெட்டி

-

உப்புக்கு பதில் இதை சேர்த்தால் ஆயுள் கெட்டி