ஈரத்துணியுடன் வலம் வந்தால் நினைத்ததை நிறைவேற்றும் அம்மன்

-

ஈரத்துணியுடன் வலம் வந்தால் நினைத்ததை நிறைவேற்றும் அம்மன்