ஈசான்ய மூலை என்பது என்ன?

-

ஈசான்ய மூலை என்பது என்ன?