இறைச்சியுடன் இதனை சேர்த்து சாப்பிட்டால்

-

இறைச்சியுடன் இதனை சேர்த்து சாப்பிட்டால்