இன்று சஷ்டி விரதம் இருந்தால் இவ்ளோ நன்மையா ?

-

இன்று சஷ்டி விரதம் இருந்தால் இவ்ளோ நன்மையா ?