இந்த பொருட்களை வைத்து நவகிரகங்களை வழிபடுவது உங்களின் ஆயுளையும், செல்வத்தையும் அதிகரிக்கும்

-

இந்த பொருட்களை வைத்து நவகிரகங்களை வழிபடுவது உங்களின் ஆயுளையும், செல்வத்தையும் அதிகரிக்கும்