இந்த கீரைக்கு இத்தனை பவரா,கேரள வைத்தியர் ஆச்சர்யா ஜாய்

-

இந்த கீரைக்கு இத்தனை பவரா,கேரள வைத்தியர் ஆச்சர்யா ஜாய்