இந்த இரு ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் திருமணம் செய்துவைக்கவே கூடாது

-

இந்த இரு ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் திருமணம் செய்துவைக்கவே கூடாது