இந்தச் சாமியார் நமக்கு ஒரு நியாயம், இன்னொருவருக்கு ஒரு நியாயமா ?

-

இந்தச் சாமியார் நமக்கு ஒரு நியாயம், இன்னொருவருக்கு ஒரு நியாயமா ?