இதை செய்தால் சில நாட்களில் சர்க்கரை நோய் காணமல் போகும் எப்படி

-

இதை செய்தால் சில நாட்களில் சர்க்கரை நோய் காணமல் போகும் எப்படி