ஆன்மீகத்தில் இடது கை எதற்கு?

-

ஆன்மீகத்தில் இடது கை எதற்கு?