அறிவான குழந்தைகள் வேணுமா?

-

https://www.youtube.com/watch?v=P6eQ6v-Y5LM

அறிவான குழந்தைகள் வேணுமா?