அருள்மிகு அக்னீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில், திருப்புகலூர்

-

அருள்மிகு அக்னீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில், திருப்புகலூர்